Home Biển đảo quê hương Văn hóa ứng xử ở Lữ đoàn tàu chiến đấu 162 Vùng...

Văn hóa ứng xử ở Lữ đoàn tàu chiến đấu 162 Vùng 4 Hải quân

1926
0

Xây dựng và ban hành quy định văn hoá ứng xử ở Lữ đoàn tàu chiến đấu hiện đại là yêu cầu khách quan trong tiến trình xây dựng Lữ đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, phản ánh quá trình phát triển và hội nhập quốc tế của Hải quân Nhân dân Việt Nam.

CBCS Lữ đoàn 162 huấn luyện điều lệnh đội ngũ trên quân cảng.

Văn hóa ứng xử ở Lữ đoàn tàu chiến đấu là hệ thống giá trị chi phối nhận thức, thái độ, hành vi ứng xử của cá nhân, cơ quan, đơn vị, để xử lí các mối quan hệ với công việc, với đồng chí đồng đội, giữa cấp trên với cấp dưới và với cộng đồng xã hội trên các căn cứ pháp lý, đạo lý, truyền thống, văn hóa, phong tục, tập quán của dân tộc, điều lệnh quản lý bộ đội và phẩm chất Bộ đội cụ Hồ – Người chiến sĩ Hải quân, nhằm thống nhất nhận thức và hành động ứng xử của toàn thể đơn vị, góp phần xây dựng Lữ đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Văn hóa ứng xử thể hiện năng lực trí tuệ, khả năng tư duy, ứng xử của mỗi con người. Văn hóa ứng xử được hun đúc nên từ ngàn đời nay với những câu ca dao, tục ngữ như: “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, hay “Lời chào cao hơn mâm cỗ”, “Ăn phải nhai nói phải nghĩ”, “Uống nước nhớ nguồn”… Đó là văn hóa trọng tình, trọng nghĩa, văn hóa quan tâm, yêu thương lẫn nhau.

Nâng cao văn hóa ứng xử ở Lữ đoàn tàu chiến đấu là hết sức cần thiết. Văn hóa ứng xử góp phần bồi dưỡng nâng cao nhận thức, hình thành ý chí, tình cảm để định hướng hành động cho con người và xã hội, trực tiếp góp phần xây dựng phẩm chất chính trị tinh thần của cán bộ, chiến sĩ – yếu tố quyết định sức mạnh chiến đấu của đơn vị nói riêng và Quân đội nói chung. Xây dựng và ban hành quy định văn hóa ứng xử nhằm định hướng chuẩn mực thái độ, hành vi, thói quen, hình thành phong cách ứng xử có trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, Quân đội, Quân chủng, Vùng và Lữ đoàn, giữ gìn phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Hải quân” trong thời kỳ mới.

Ban hành quy định văn hóa ứng xử góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết gắn bó trong cơ quan, đơn vị, định hướng giá trị đạo đức, học tập gương người tốt, việc tốt, cổ vũ bộ đội vươn tới những giá trị chân, thiện, mỹ, đồng thời phê phán những biểu hiện sai trái, lệch lạc, những hành vi thiếu văn hoá. Từ đó, xây  dựng   đời sống tinh thần lành mạnh phong phú tại đơn vị, tạo nên sức đề kháng cao, “màng lọc” có hiệu quả để ngăn ngừa sự xâm hại của các loại sản phẩm văn hoá xấu độc. Đối với mỗi cá nhân con người, văn hóa giao tiếp, ứng xử không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống đời thường hàng ngày, mà còn quyết định đến hiệu quả làm việc ở cơ quan và xã hội cũng như mức độ thành công trong sự nghiệp của người đó.

Lữ đoàn 162 là binh đoàn chiến thuật hoạt động độc lập hoặc hiệp đồng với các lực lượng để thực hiện các nhiệm vụ: Tiến công tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên biển, dưới mặt nước trong tác chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đồng thời làm lực lượng cơ động chiến đấu theo nhiệm vụ của Quân chủng, đặc biệt là nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng. Nhiệm vụ của Lữ đoàn hết sức nặng nề, tính chất nhiệm vụ phức tạp, hoạt động trong môi trường, điều kiện khó khăn, diễn biến mau lẹ, do đó, việc ban hành quy định văn hóa ứng xử là cần thiết để mọi quân nhân biết cách ứng xử theo tính chất, nhiệm vụ được giao, tuân thủ mệnh lệnh triệt để nhất với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ cao nhất.

Thực tế cho thấy, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn có phong cách ứng xử chuẩn mực, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, tận tụy, trách nhiệm với công việc, có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, giao tiếp ứng xử có văn hóa, góp phần xây dựng hình ảnh, phẩm chất anh“Bộ đội cụ Hồ – Người chiến sĩ Hải quân”. Tuy nhiên, có lúc, có nơi vẫn còn hành vi ứng xử chưa đẹp, lời nói chưa hay. Trong khi các thế lực thù địch, phản động tiếp tục ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, can thiệp lật đổ ở nước ta với quy mô ngày càng mở rộng, cường độ ngày càng quyết liệt, tính chất ngày càng nguy hiểm, thâm độc, tinh vi, xảo quyệt. Những mặt trái của cơ chế thị trường đang hàng ngày, hàng giờ tác động đến nhận thức, đạo đức, văn hóa, ứng xử của mỗi cán bộ, chiến sĩ thì việc ban hành quy định văn hóa ứng xử ở Lữ đoàn tàu chiến đấu hiện nay lại càng quan trọng và cần thiết.

Quán triệt phương châm dân chủ, đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, nội dung quy định văn hóa ứng xử phải đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại; truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, Quân đội, Quân chủng; giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Hải quân”, góp phần xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh trong cơ quan, đơn vị. Cụ thể bao gồm 6 nội dung chính:

Một là, quy định về mục đích; đối tượng, phạm vi áp dụng; quan điểm, phương châm; ý thức tổ chức kỷ luật; sử dụng phương tiện, tài sản.

Hai là, quy định ứng xử giao tiếp của cấp trên; ứng xử của cấp dưới; ứng xử đối với đồng chí, đồng đội; ứng xử trong làm việc; ứng xử văn hóa hội họp.

Ba là, ứng xử khi nghe, gọi điện thoại di động; ứng xử khi sử dụng phương tiện thông tin, truyền thông; ứng xử với các cơ quan, đơn vị bạn.

Bốn là, ứng xử tại khu dân cư, nơi công cộng và ứng xử với người thân, gia đình.

Năm là, ứng xử với khách đến thăm, làm việc tại cơ quan, đơn vị; ứng xử khi làm việc với chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại Lữ đoàn; ứng xử khi đi công tác nước ngoài.

Sáu là, quy định về tổ chức thực hiện. Để tiếp tục nâng cao văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ của đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Cấp ủy, chỉ huy Lữ đoàn và các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức, thái độ và hành vi ứng xử có văn hóa cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để bồi dưỡng văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ. Văn hóa ứng xử không phải là thuộc tính sẵn có trong mỗi con người, mà do giáo dục và bồi dưỡng mà có. Văn hóa ứng xử không chỉ đòi hỏi ở trình độ hiểu biết nhất định về văn hóa, mà còn phải chuyển hóa nhận thức ấy thành hành động và rèn luyện thành thói quen, nếp sống ở mọi lúc, mọi nơi. Do đó, cần giáo dục để nâng cao nhận thức về văn hóa, thái độ, hành vi ứng xử văn hóa cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, đặc biệt là trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới đa dạng hóa hình thức, phương pháp công tác tuyên truyền, giáo dục nội dung quy định văn hóa ứng xử. Thực tế Lữ đoàn đã thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn về văn hóa ứng xử; tổ chức các chuyên đề buổi nói chuyện, sinh hoạt về ý thức và văn hóa ứng xử; tổ chức các hoạt động, các hội thi về văn hóa ứng xử như thi nét đẹp quân nhân, các cuộc thi nói lời hay làm việc tốt, mỗi ngày một hành động đẹp…; và tuyên truyền văn hóa ứng xử thông qua hệ thống phát thanh. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ có thêm sự hiểu biết và lựa chọn phương pháp, kỹ năng ứng xử phù hợp, biết lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ, giúp đỡ đồng chí, đồng đội, thấm nhuần những giá trị nhân văn cao đẹp, biết gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá, truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, Quân đội và đơn vị, làm cơ sở hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra chấn chỉnh về tư thế, lễ tiết, tác phong của cán bộ, chiến sĩ khi làm việc, khi thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Việc chấn chỉnh phải được thực hiện cụ thể bắt đầu từ ăn mặc, nói năng, đi đứng, tư thế, tác phong đến thái độ, ý thức trách nhiệm trước công việc của cán bộ, chiến sĩ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, tổ chức đánh giá và kiểm điểm việc thực hiện, đưa vào tiêu chí xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ, đoàn viên, hội viên và thi đua hằng năm. Hàng tháng triển khai đánh giá thực hiện quy định văn hóa ứng xử để tuyên dương hành vi đẹp, hành động xấu cần phải được phê bình rộng rãi mang tính cảnh báo và áp chế.

Lồng ghép các quy định ứng xử vào các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; vào thực hiện chức trách, nhiệm vụ; các cuộc vận động, phong trào thi đua, đặc biệt là cuộc vận động đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ – Người Chiến sỹ Hải quân… Để mỗi cán bộ chiến sĩ có thêm vốn kiến thức văn hóa ứng xử, từng bước nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và ý thức tận tụy trong công việc.

Đẩy mạnh đấu tranh tự phê bình và phê bình trong các cơ quan, đơn vị theo hướng phát huy dân chủ rộng rãi. Theo đó, thủ trưởng, cán bộ chủ trì các cấp phải là người gương mẫu về đạo đức, lối sống, nhân cách, là một tấm gương về văn hóa ứng xử để cấp dưới noi theo, đóng vai trò là người định hướng hình thành văn hóa đẹp. Cần phê phán hành vi ứng xử thiếu văn hoá, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, ích kỷ, buông thả, trái thuần phong mỹ tục; hành vi thiếu gương mẫu về đạo đức, lối sống. Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm, luận điệu xuyên tạc, phản văn hóa của các thế lực thù địch để chống phá cách mạng. Tổ chức và cá nhân vi phạm Quy định văn hóa ứng xử, tùy mức độ, sẽ bị nhắc nhở, phê bình công khai trong các cơ quan, đơn vị. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật, pháp luật.

Thiếu tá Bùi Xuân Bình – Chính ủy Lữ đoàn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.