Home Nghiên cứu - Trao đổi Thực trạng tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị ở...

Thực trạng tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị ở tỉnh Hòa Bình

931
0

Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cũng như Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của Trung ương, tỉnh Hòa Bình đã ban hành kế hoạch thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2015 đến năm 2021, đồng thời tổ chức triển khai, quán triệt, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát thực trạng và đánh giá đội ngũ công chức, viên chức, người lao động hiện có mặt tại cơ quan, đơn vị mình, đối chiếu với đề án vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhằm xác định số người làm việc không đáp ứng được yêu cầu của công việc do năng lực, do yếu sức khỏe, do chuyên ngành đào tạo không phù hợp nhưng không bố trí được việc làm khác phù hợp và số dôi dư do cơ cấu không hợp lý….để đưa vào diện tinh giản biên chế, trên cơ sở đó xây dựng đề án tinh giản biên chế hàng năm và 7 năm, lập danh sách những người thuộc diện tinh giản biên chế theo định kỳ một năm 2 lần trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Phấn đấu đến năm 2021, tỷ lệ tinh giản biên chế các Sở, Ban, ngành, các huyện, thành phố tối thiểu là 10% so với biên chế được giao năm 2015.

1. Ưu điểm

Kiện toàn bộ máy, nhân sự ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ

Để thực hiện đúng chỉ tiêu của Đề án đã được phê duyệt tại Quyết định 1851/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và Công văn số 6432/BNV-TCBC ngày 08/12/2017 của Bộ Nội vụ về việc thẩm định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2018.

* Về tổ chức bộ máy

– Chủ động rà soát, sửa đổi và bãi bỏ các quy định về tổ chức, bộ máy và biên chế trong các văn bản pháp luật hiện hành thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành không thuộc lĩnh vực tổ chức Nhà nước.

– Tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đặc biệt là sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp (các trung tâm, trường học, bệnh viện, Ban quản lý dự án), các Ban chỉ đạo theo hướng thu gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, quản lý đa ngành đa lĩnh vực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Không thành lập các tổ chức trung gian, chỉ thành lập tổ chức mới theo quy định của cơ quan có thẩm quyền hoặc trong trường hợp cá biệt thật sự cần thiết do yêu cầu thực tiễn nhưng sẽ không giao thêm biên chế và phải tự chủ về kinh phí hoạt động theo Nghị quyết lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

– Kịp thời ban hành các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

– Đánh giá, phân loại các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo phù hợp với yêu cầu quản lý, nâng cao chất lượng công vụ và cung ứng dịch vụ công.
– Từ năm 2018 chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ một phần, tự chủ hoàn toàn biên chế và kinh phí hoạt động; chuyển một số đơn vị sự nghiệp sang cổ phần hóa nếu có đủ điều kiện.

* Về tinh giản biên chế

– Tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương tinh giản biên chế: Tổ chức triển khai, quán triệt tinh thần Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 26/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 29/01/2016 về việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị định số 108/2014/NĐ-CPngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Quyết định số 2218/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 05/5/2016 và Quyết định 1851/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đến mọi cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ.

– Kịp thời tinh giản số biên chế dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh; biên chế dôi dư do thay đổi quy mô trường lớp, do sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

– Tinh giản đối với số công chức, viên chức không đạt tiêu chuẩn chuyên môn quy định, năng lực yếu, không đảm bảo sức khỏe theo quy định, không đáp ứng yêu cầu công tác thông qua đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; đổi mới việc đánh giá công chức, viên chức; đối với công chức cấp xã, tinh giản những vị trí có từ hai người trở lên.

– Từng cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện phải nghiêm túc tổ chức thực hiện tinh giản biên chế đảm bảo số lượng được giao. Hàng năm các cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế, trong đó phải xác định rõ tỷ lệ tinh giản biên chế đối với từng đơn vị trực thuộc; đối với các cơ quan, đơn vị đã xây dựng đề án tinh giản biên chế nhưng kết quả thực hiện còn thấp, cần có giải pháp cụ thể để đạt được mục tiêu đề ra. – Từ năm 2018, cơ quan quản lý biên chế sẽ thực hiện cắt giảm biên chế hàng năm từ 1,5 đến 3% biên chế so với biên chế được giao năm 2015 đảm bảo đến năm 2021 tinh giản đạt 10% chỉ tiêu được giao theo quy định.

– Quản lý và sử dụng hiệu quả biên chế cán bộ, công chức, viên chức.

– Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với việc thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

– Giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách cấp xã khi hết nhiệm kỳ mà không đủ điều kiện tái cử.

– Thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định pháp luật.

* Số lượng tinh giản biên chế năm 2018

Tổng số công chức hành chính, viên chức sự nghiệp, cán bộ, công chức cấp xã, Hợp đồng lao động theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ tinh giản năm 2018 là 719 người, cụ thể:

– Công chức hành chính: 35 người;

– Viên chức sự nghiệp: 553 người;

– Cán bộ, công chức cấp xã: 103 người;

– Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 28 người.
Kết quả là từ khi thực hiện chính sách tinh giản biên chế đến nay, tỉnh Hòa Bình đã đề nghị và được Bộ Nội vụ đồng ý tinh giản đối với 238 công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, trong đó chủ yếu là đối tượng có năng lực chuyên môn không đạt yêu cầu, đối tượng không đạt trình độ chuẩn theo quy định và đối tượng dôi dư do cơ cấu chuyên môn không hợp lý.

Theo kế hoạch tinh giản biên chế hành chính, sự nghiệp và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2018 theo quy định của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của UBND tỉnh Hòa Bình, Số: 01/KH-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2018, Sau ba năm nghiêm túc triển khai thực hiện tinh giản biên chế tỉnh Hòa Bình đã tinh giản được 905 biên chế đạt tỷ lệ 2,78% so với biên chế được giao năm 2015 (năm 2015 tinh giản 180 người; năm 2016 tinh giản 201 người; năm 2017 tinh giản 524 người), số biên chế tinh giản được chưa đảm bảo chỉ tiêu đặt ra do một số cơ quan đơn vị chưa thực hiện tốt kế hoạch tinh giản biên chế của tỉnh đề ra.

Tổ chức thực hiện

* Sở Nội vụ có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thẩm định danh sách đối tượng và dự toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị định kỳ 6 tháng một lần (2 lần/năm). Phối hợp với sở Tài chính tổng hợp, lập danh sách và dự toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế của tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính. Phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh thẩm định hồ sơ, chi trả kinh phí cho các đối tượng tinh giản biên chế. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ tình hình thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế năm 2018 của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

* Sở Tài chính có trách nhiệm: Phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn thẩm định danh sách đối tượng tinh giản biên chế theo định kỳ 6 tháng một lần (2 lần/năm). Thẩm định dự toán kinh phí tinh giản biên chế các cơ quan, đơn vị, tổng hợp dự toán báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính để giải quyết theo quy định. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về quy trình lập dự toán, cấp phát, quản lý và quyết toán kinh phí thực hiện.

* Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm

– Tiếp nhận danh sách, hồ sơ, ưu tiên giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với các trường hợp tinh giản biên chế.

– Chỉ đạo và hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố thực hiện giải quyết kịp thời các công việc có liên quan như: tiếp nhận danh sách, hồ sơ, xác nhận việc đóng bảo hiểm xã hội và chốt sổ bảo hiểm xã hội đối với các trường hợp tinh giản biên chế theo thẩm quyền.

* Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức Hội có trách nhiệm: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến quán triệt đến mọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý về chủ trương, chính sách, chế độ tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế cụ thể trong tháng 02/2018 để tổ chức thực hiện. Tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch tinh giản biên chế đảm bảo đúng nguyên tắc và quy trình quy định; đúng số lượng, tỷ lệ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Kịp thời chi trả kinh phí cho các đối tượng tinh giản của cơ quan, đơn vị theo quy định. Định kỳ tổng hợp kết quả, đánh giá tình hình thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2018 của cơ quan, đơn vị gửi Sở Nội vụ trước ngày 30/11/2018 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định.

Đề nghị các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng Kế hoạch./.

Theo kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2015- 2021 theo quy định của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của UBND tỉnh Hòa Bình Số: 52/KH-UBND ngày 05 tháng 05 năm 2016, Tinh giản biên chế nhằm đánh giá, phân loại, đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng được yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người thuộc diện tinh giản biên chế. Tỷ lệ tinh giản biên chế các Sở, Ban, ngành, các huyện, thành phố đến năm 2021 tối thiểu 10% biên chế được giao năm 2015; tỷ lệ tinh giản biên chế hàng năm tối thiểu đạt 1,43% biên chế được giao năm 2015.

* Quản lý và sử dụng số biên chế đã thực hiện tinh giản: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được sử dụng tối đa 50% số biên chế đã được tinh giản và giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật; số còn lại được cắt giảm và đưa vào biên chế dự phòng do cơ quan có thẩm quyền quản lý để sử dụng cho việc thành lập tổ chức mới hoặc triển khai các nhiệm vụ mới được cấp có thẩm quyền giao. Không bổ sung biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi các cơ quan, tổ chức, đơn vị đó chưa xây dựng Đề án và thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ. Trường hợp cơ quan, đơn vị thành lập tổ chức mới hoặc triển khai nhiệm vụ mới được cấp có thẩm quyền giao sẽ phải cân đối trong tổng biên chế được giao mà không được giao bổ sung thêm biên chế. Việc thực hiện nguyên tắc quản lý và sử dụng số biên chế đã thực hiện tinh giản nêu trên không áp dụng đối với cán bộ, công chức cấp xã.

Sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm

Dự kiến trong 7 năm (2015-2021) tỉnh Hòa Bình tinh giản 3.301 biên chế, với kinh phí dự kiến 244.274.000.000 đồng, số lượng biên chế tinh giản giai đoạn 2015-2021 đối với công chức, viên chức đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 10% số biên chế giao cho các cơ quan, đơn vị năm 2015. Riêng số lượng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP không áp dụng tỷ lệ 10% theo quy định do việc tinh giản đối tượng trên chỉ thực hiện khi dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Theo Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 25/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế và Kế hoạch số 52-KH/UBND ngày 05-5-2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về “Tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2020 theo quy định của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP” – Ngoại trừ nghỉ hưu. Từ năm 2015 đến tháng 2 năm 2018, tổng số biên chế trong hệ thống chính trị giảm 886 người, từ 35.015 người xuống 24.129 người. Cụ thể trong từng lĩnh vực như: Trong hệ thống tổ chức đảng, 4 năm giảm 96 người, trong hệ thống tổ chức cơ quan quản lý hành chính nhà nước giảm 3671 người. Cấp tỉnh giảm 114 người, cấp huyện giảm 975 người. So với kế hoạch từng năm của tỉnh ủy thì mỗi năm đều vượt số lượng đề ra, năm 2018 theo kế hoạch tinh giản biên chế là 337 người, trong đó cấp tỉnh là giảm 204 người, cấp huyện là 56 người.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của BTV Tỉnh ủy, trong giai đoạn 2014- 2017, UBND đã ban hành các quyết định sáp nhập, giải thể hàng chục cơ quan, đơn vị; chỉ đạo sắp xếp lại các trường phổ thông công lập, mô hình các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Y tế để đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Năm 2011, tỉnh Hòa Bình có 24 cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, trong đó có 19 sở, ban, ngành; 17 chi cục và tương đương; 161 phòng, ban chuyên môn và 154 đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc các sở, ban, ngành.

Ở cấp huyện có 143 phòng chuyên môn; 41 đơn vị sự nghiệp trực thuộc và 677 trường học. Có một sự tính toán khá chi tiết đó là ở tỉnh ta cứ 40 người dân thì có một người công tác trong ngành giáo dục. Bởi ngành giáo dục hiện tại có tới 20.767 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đội ngũ cán bộ ngành y tế cũng không kém phần hùng hậu bởi ở mỗi huyện, thành phố đều có Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm y tế dự phòng và cả Phòng y tế. ở cấp xã có Trạm y tế với 6- 10 cán bộ hưởng lương ngân sách. Từ nhiều năm nay, số lượng CB, CC, VC của tỉnh dao động ở khoảng 32.000- 32.600 người, thời điểm hiện tại (tháng 8/2017 là 32.626 người).

2.1.2. Hạn chế

Trong 4 năm từ năm 2015 đến 2018, thực hiện tinh giản biên chế ở cấp xã còn nhiều hạn chế, cụ thể là số lượng biên chế lại tăng lên 203 người so với kế hoạch là tinh giản 77 người, còn trong hệ thống tổ chức MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội cũng tăng biên chế lên 78 người, trong hệ thống tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập tăng lên 2803 người so với kế hoạch tinh giản biên chế là 191 người.

– Tổng số biên chế có xu hướng tăng lên, nhất là trong khu vực sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã.

– Cơ cấu công chức, viên chức còn chưa hợp lý về số lượng, chức danh ngạch, chức danh nghề nghiệp; trình độ, độ tuổi, dân tộc, giới tính, nhất là tương quan cơ cấu giữa các cơ quan trung ương với các cơ quan địa phương.

– Chưa xác định rõ, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu quản lý nhà nước, yêu cầu cung cấp dịch vụ công của từng ngành, từng lĩnh vực, từng khu vực cụ thể để làm cơ sở xây dựng, hoàn thiện cơ cấu công chức, viên chức phù hợp.

– Công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức vẫn là khâu yếu. Thi nâng ngạch công chức, viên chức chất lượng thấp, còn tình trạng để giải quyết chế độ, chính sách,…

Nguyên nhân ưu điểm:

Các cơ quan, địa phương đều ý thức được tinh giản biên chế và cơ cấu đội ngũ CB, CC, VC là việc làm quan trọng và phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng quy định. Bước đầu căn cứ vào yêu cầu việc làm và vị trí chức danh công việc để tuyển chọn, bố trí, sắp xếp CB, CC, VC cho phù hợp. Đồng thời, đối với CB, CC hiện có, các cơ quan, địa phương đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng thêm về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng công việc hiện nay và yêu cầu phát triển. Tỉnh Hòa Bình đã nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng thời sớm thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế trước Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, thể hiện quyết tâm chính trị cao, phương pháp đúng và hành động quyết liệt để đạt hiệu quả rõ rệt.

Nguyên nhân hạn chế:

Việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức để làm căn cứ thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại nhiều cơ quan, đơn vị còn hình thức, nể nang, ngại va chạm nên chưa phân loại được hết những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém để đưa vào đối tượng tinh giản biên chế…

Nguyễn Thị Mai Anh
Bùi Thu Chang
Viện Xây dựng Đảng- Học viện CTQG Hồ Chí Minh

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.