Home Tin tức Ninh Bình: Sự trưởng thành qua 90 năm xây dựng và phát...

Ninh Bình: Sự trưởng thành qua 90 năm xây dựng và phát triển của ngành Tuyên giáo.

1363
0

Để kịp thời triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2020), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tập trung nghiên cứu, biên soạn đề cương tuyên truyền về ngày truyền thống của ngành Tuyên giáo 90 năm qua.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Từ trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, một số người yêu nước, tiến bộ ở Ninh Bình đã tiếp nhận sách báo, tài liệu cách mạng, tiếp thu được chủ nghĩa Mác – Lênin và đường lối cách mạng của Nguyễn Ái Quốc.

Tháng 6/1927, đồng chí Nguyễn Văn Hoan được Kỳ bộ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên Bắc Kỳ cử về Ninh Bình tuyên truyền, xây dựng cơ sở cách mạng; đồng chí đã bắt mối và giác ngộ tư tưởng cách mạng cho nhà nho yêu nước Lương Văn Thăng (tức Tú Thăng) và một số thanh niên yêu nước ở vùng Quỳnh Lưu (Nho Quan) để gây dựng cơ sở cách mạng. Từ tháng 9/1927, lần lượt 3 chi bộ Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên được thành lập, đây là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước ngoặt của phong trào đấu tranh cách mạng ở Ninh Bình; chứng tỏ chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc được truyền bá vào Ninh Bình. Từ đây, phong trào đấu tranh của Nhân dân Ninh Bình đi theo quỹ đạo đấu tranh của giai cấp vô sản.

Do yêu cầu phát triển của phong trào, tháng 10/1929, Tỉnh ủy Đông Dương Cộng sản Đảng (lâm thời) tỉnh Ninh Bình được thành lập, đề ra phương hướng hoạt động: Tập trung tuyên truyền về Đảng, về Cách mạng tháng Mười Nga nhằm giác ngộ cách mạng cho quần chúng, xây dựng cơ sở cách mạng, các tổ chức đoàn thể quần chúng,…

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, các chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày chống chiến tranh đế quốc (1/8), lên án tội ác của chủ nghĩa đế quốc, kêu gọi Nhân dân đoàn kết đứng lên chống đế quốc phong kiến tay sai; vận động Nhân dân đấu tranh không cho con em đi lính cho Pháp và được quần chúng nhiệt tình hưởng ứng… Ngày 1/11/1929, báo “Dân cày” của Đảng bộ tỉnh phát hành số đầu tiên. Tỉnh ủy chỉ đạo các chi bộ tổ chức rải truyền đơn ở nơi tập trung đông người qua lại. Đêm mùng 6 rạng ngày 7/11/1929, Tỉnh ủy tổ chức cắm cờ Đảng trên núi Non Nước thuộc thị xã Ninh Bình (nay là thành phố Ninh Bình)

Tháng 6/1931, các chiến sỹ cộng sản ở Ninh Bình phát động nông dân đấu tranh chống nộp thuế cao, buộc tên tuần phủ Ninh Bình chấp nhận yêu sách cho khất thuế, giảm thuế 10%. Những năm 1932-1933, phong trào cách mạng ở Ninh Bình gặp nhiều khó khăn. Nhiều cơ sở Đảng, cơ sở cách mạng bị địch phá, nhiều cán bộ, đảng viên bị địch bắt tù đày. Mặc dù vậy, những người cộng sản bị giam giữ trong nhà tù đế quốc vẫn kiên cường đấu tranh, một số đồng chí bị giam ở nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) tham gia xây dựng chi bộ Đảng trong nhà tù và học tập lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin. Sau khi ra tù, các đảng viên tiếp tục hoạt động tuyên truyền, bí mật gây dựng lại phong trào và cơ sở cách mạng.

Trong thời kỳ đấu tranh dân chủ (1936-1939), Đảng bộ tỉnh tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền công khai, vận động hàng nghìn người ký vào bản dân nguyện, gửi Chính phủ Mặt trận bình dân Pháp đòi các quyền tự do, dân chủ. Mối quan hệ giữa tổ chức Đảng, tổ chức cách mạng với quần chúng ngày càng chặt chẽ, cơ sở Đảng được củng cố phát triển, lãnh đạo tổ chức quần chúng đấu tranh giành được nhiều thắng lợi.

Trong cao trào Cách mạng Tháng Tám năm 1945, các cán bộ của Đảng ở Ninh Bình đã tập trung vận động, tuyên truyền xây dựng cơ sở Đảng, phát triển đảng viên, gây dựng tổ chức Mặt trận Việt Minh và lực lượng vũ trang, chuẩn bị tổng khởi nghĩa. Các tờ báo của Đảng, Mặt trận Việt Minh được bí mật chuyển đến các cơ sở cách mạng, tuyên truyền, giác ngộ, giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp quần chúng Nhân dân đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào việc khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi trong toàn tỉnh.

Cách mạng Tháng Tám thành công là kết quả 15 năm đấu tranh cách mạng, trong đó công tác tuyên truyền, công tác giáo dục vận động quần chúng đóng vai trò quan trọng, góp phần nâng trình độ giác ngộ cách mạng cho quần chúng, tập

dượt quần chúng đứng lên đấu tranh giành thắng lợi quyết định. Mỗi cán bộ, đảng viên là một chiến sỹ làm công tác tuyên truyền giác ngộ vận động quần chúng làm cách mạng. Tuy chưa có cơ quan chuyên trách làm công tác tuyên truyền, song ở đâu có cán bộ, ở đó có công tác tuyên truyền vận động quần chúng. Do đó, Đảng bộ tỉnh tập hợp được đông đảo quần chúng đi theo đường lối cách mạng của Đảng, làm nên thắng lợi Cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945.

Trước yêu cầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Ninh Bình thành lập Ban Tuyên huấn của tỉnh và các huyện để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền huy động sức người, sức của cho cuộc kháng chiến. Quý II năm 1948, Ban Tuyên truyền Cổ động tỉnh được thành lập (sau đổi tên là Ban Tuyên huấn). Năm 1950, Đảng chủ trương thành lập ban tuyên truyền và ban huấn luyện riêng. Tỉnh ủy Ninh Bình quyết định tách Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ thành lập hai ban: Ban Tuyên truyền và Ban Huấn luyện. Từ đây, công tác tuyên truyền và huấn luyện, đào tạo cán bộ được triển khai theo nhiệm vụ của mỗi ban. Cuối năm 1950, thành lập ban tuyên huấn huyện, thị xã làm nhiệm vụ tuyên truyền và huấn luyện. Đến năm 1952, tất cả các huyện ủy trong tỉnh đều thành lập ban tuyên huấn. Công tác tuyên truyền, huấn luyện được tổ chức hoạt động đều khắp, kể cả ở vùng địch chiếm đóng (Kim Sơn, Yên Mô, Yên Khánh), góp phần động viên quân, dân toàn tỉnh tham gia kháng chiến, chống địch càn quét chiếm đóng, chiến đấu giải phóng quê hương.

Được thành lập trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, ngành tuyên huấn luôn hoàn thành nhiệm vụ công tác tuyên truyền, huấn luyện. Dù phải hoạt động trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, song cán bộ làm công tác tuyên huấn từ tỉnh đến cơ sở kiên trì, bền bỉ vượt qua khó khăn gian khổ, đem chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân làm cho Nhân dân hiểu đường lối kháng chiến của Đảng, âm mưu, thủ đoạn lừa bịp của thực dân Pháp và bọn phản động tay sai, từ đó phát huy truyền thống yêu nước, kiên cường chiến đấu, phục vụ chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, công tác tư tưởng – văn hoá đã tập trung tuyên truyền, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng nước ta: Xây dựng CNXH ở miền Bắc, dồn sức chi viện cho cách mạng miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà. Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 4/12/1962, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình ra Nghị quyết số 54-NQ/TU về việc thành lập Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Tỉnh uỷ. Thực hiện Chỉ thị số 64-CT/TW ngày 30/11/1963 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tỉnh uỷ Ninh Bình ra quyết định thành lập Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Trong thời kỳ hợp nhất tỉnh Hà Nam Ninh (1976-1992): Nhiệm vụ tuyên giáo lúc đầu do 3 cơ quan tham mưu thực hiện: Ban Tuyên huấn, Ban Khoa giáo và Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng tỉnh Hà Nam Ninh. Năm 1988, sáp nhập 3 Ban thành Ban Tuyên giáo. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tập trung làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp uỷ, chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động chuyên môn, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu của Đảng về lĩnh vực tư tưởng, văn hoá, khoa giáo, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng, phát triển văn hoá trên địa bàn toàn tỉnh.

Từ khi tái lập tỉnh Ninh Bình đến nay, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo toàn tỉnh đã nỗ lực cố gắng, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện phương châm “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng”, “Lấy quần chúng để giáo dục quần chúng” và “Hướng mạnh về cơ sở”, từng bước gắn lý luận với thực tiễn, góp phần làm cho công tác tuyên giáo ngày càng có hiệu quả, bám sát và phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương. Công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được toàn ngành quan tâm đổi mới, triển khai toàn diện và có hiệu quả. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ được quan tâm thường xuyên, nhất là triển khai có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cuộc đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng – văn hoá, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, bảo vệ chế độ XHCN được coi trọng. Các cơ quan báo chí, văn hoá, văn nghệ được củng cố, hoạt động ngày càng có hiệu quả. Hệ thống tuyên giáo các cấp thường xuyên được kiện toàn, củng cố, hoàn thiện về mặt tổ chức. Cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ cho công tác tuyên giáo được tăng cường. Cán bộ tuyên giáo các cấp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo trong công tác xây dựng Đảng.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2015 -2020, Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, ngành tuyên giáo của tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy các cấp đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tình hình mới. Công tác tuyên giáo được triển khai toàn diện, đồng bộ, bám sát thực tiễn, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, củng cố niềm tin, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân.

Nâng cao chất lượng, kỷ cương trong việc học tập, quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, có trọng tâm, trọng điểm và đi vào chiều sâu; kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, những thông tin quan trọng phản ánh, đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo, giải quyết. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo lời Bác. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp đã thực hiện tốt Quy định về Nêu gương; quy định lãnh đạo các cấp thực hiện đối thoại trực tiếp với Nhân dân, tạo không khí dân chủ, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Công tác khoa giáo, lịch sử Đảng, chất lượng giảng dạy, học tập tại Trường Chính trị tỉnh, các trung tâm chính trị cấp huyện được nâng cao…, góp phần quan trọng tạo sự ổn định chính trị, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế –  xã hội của tỉnh.

Kể từ năm 1948 đến nay, trải qua nhiều lần thay đổi cơ cấu tổ chức và tên gọi khác nhau, đến nay ngành Tuyên giáo tỉnh Ninh Bình đã có bề dày hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn

của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ toàn ngành; ngành tuyên giáo tỉnh vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý. Năm 2000, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; năm 2005, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; đặc biệt năm 2010, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đến nay, đã có hàng trăm tập thể và cá nhân trong khối tuyên giáo được tặng thưởng các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước…

90 năm qua, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, công tác tuyên giáo cảu tỉnh Ninh Bình đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, là niềm tự hào của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và nhất là thế hệ những cán bộ đã và đang công tác trong ngành Tuyên giáo. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Tuyên giáo ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị, biểu thị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Ngọc Thêm     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.