Home Nghiên cứu - trao đổi Những vấn đề có tính nguyên tắc trong nâng cao chất lượng...

Những vấn đề có tính nguyên tắc trong nâng cao chất lượng tuyên truyền đối ngoại về bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới

15500
0

Nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền đối ngoại (TTĐN) của quân đội nói chung, Quân chủng Hải quân nói riêng về bảo vệ chủ quyền biển, đảo (BVCQBĐ) là tổng thể các chủ trương, biện pháp, cách thức tác động vào các yếu tố quy định chất lượng; làm cho các mặt hoạt động, các bộ phận cấu thành chất lượng hoạt động TTĐN có sự chuyển biến, phát triển với kết quả, giá trị ở mức cao hơn.

Những năm qua, công tác TTĐN về BVCQBĐ của Quân chủng Hải quân đã được tiến hành tương đối đồng bộ, kết hợp nhuần nhuyễn với các mặt trận khác, tạo sức mạnh tổng hợp góp quan trọng vào xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân ”, xây dựng môi trường biển hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo. Tuy nhiên, chất lượng hoạt động TTĐNvề bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình mới cũng còn những hạn chế nhất định, nội dung chưa toàn diện như:“Việc giữ gìn giá trị, phát huy bản sắc văn hóa biển chưa được quan tâm đúng mức”…

Từ thực tiễn hoạt động TTĐN về bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong thời gian qua, để nâng cao chất lượng TTĐN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình mới, cần quán triệt, vận dụng sáng tạo những vấn đề có tính nguyên tắc sau:

Một là, nắm vững, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, quan điểm, đường lối của Đảng, chỉnh sách, pháp luật của Nhà nước về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; quán triệt và thực hiện đúng đắn quan điểm đường lối đổi ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Nguyên tắc này đòi hỏi hoạt động TTĐN của quân đội về bảo vệ chủ quyền biển, đảo cần quán triệt, thực hiện đúng mục tiêu trọng yếu của quốc phòng, an ninh trong thời kỳ mới là: phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước. Giải quyết những bất đồng, tranh chấp bằng giải pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh. Kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại; tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh. Có kế sách ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và triệt tiêu các nhân tố bất lợi tới chủ quyền biển, đảo của tổ quốc và môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Thường xuyên quán triệt và thực hiện đúng đắn quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoạỉ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Hai là, giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng trong nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền đôi ngoại về bảo vệ chủ quyển biên, đảo.

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố cơ bản, quan trọng, quyết định hàng đầu đối với nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền đối ngoại của quân đội về bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Theo đó, các cấp uỷ, tổ chức đảng ở các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng phải trực tiếp lãnh đạo; Cục Chính trị, Phòng Đối ngoại, cơ quan chính trị ở các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng là lực lượng trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, tiến hành hoạt động tuyên truyền đối ngoại về bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền đối ngoại của quân đội về bảo vệ chủ quyền biển, đảo phụ thuộc quyết định vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, sự chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện của Cục Chính trị Hải quân, đội ngũ cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị, cán bộ chuyên trách làm công tác đối ngoại đối với hoạt động tuyên truyền đối ngoại của quân đội về bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Ba là, nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền đổi ngoại về bảo vệ chủ quyền biển, đảo phải bám sát và thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Quân đội, Quân chủng trong thời kỳ mới

Hoạt động TTĐN về bảo vệ chủ quyền biển, đảo phải thường xuyên quán triệt vị trí, ý nghĩa, vai trò, mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Quân đội, Quân chủng trong thời kỳ mới; làm cho tất cả các tổ chức, lực lượng tuyên truyền đối ngoại về bảo vệ chủ quyền biển, đảo nhận thức sâu sắc mục tiêu, yêu cầu xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Mọi hoạt động tuyên truyền đối ngoại về bảo vệ chủ quyền biển, đảo phải trên cơ sở quán triệt, bám sát và thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Quân đội, Quân chủng trong thời kỳ mới. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quân chủng và từng đơn vị làm căn cứ đánh giá nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền đối ngoại về bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Bốn là, thường xuyên đổi mới, thực hiện đúng nội dung, đa dạng hóa, vận dụng lỉnh hoạt sáng tạo và kết hợp chặt chẽ các hình thức, phương pháp tuyên truyền đối ngoại về bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Các chủ thể, lực lượng TTĐN về bảo vệ chủ quyền biển, đảo phải nghiên cứu, quán triệt, nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm vững đối tượng tuyên truyền đối ngoại để từng bước đồi mới, hoàn thiện các nội dung TTĐN về bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tăng cường sưu tầm, nghiên cứu, truyền bá các chứng cứ lịch sử, cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển đảo và bảo vệ chủ quyền biển, đảo; luật pháp quốc tế, nhất là công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982; các hiệp định, thỏa thuận của Việt Nam với các nước có liên quan về biển, đảo; hoạt động đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo và phát triển kinh tế biển của quân, dân ta… Chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm, hành động sai trái của các thế lực thù địch, lợi dụng những vấn đề phức tạo về chủ quyền biển, đảo để chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Đa dạng hoá, vận dụng linh hoạt, sáng tạo và kết hợp chặt chẽ các hình thức, phương pháp TTĐN trên các phương tiện truyền thông đại chúng; thông qua hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, hợp tác quân sự; hình thức phương pháp tuyên truyền miệng, trưng bày, triển lãm; biên soạn, biên dịch, in ấn, phát hành các sản phẩm văn hoá; sáng tác, biểu diễn văn hoá, nghệ thuật về bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Vận dụng những thành tựu của cách mạng khoa học công nghệ để đổi mới, hiện đại hoá, nâng cao hiệu quả thực hiện các hình thức, phương pháp TTĐN về bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Năm là, phát huy sức mạnh tổng hợp, kết hợp chặt chẽ các tổ chức, các lực lượng trong quá trình nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền đối ngoại về bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Thông qua chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo đã ký kết với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị; thông qua hoạt động đưa đón các đoàn đại biểu đi thăm, động viên quân dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 hàng năm để phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị – xã hội, các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, các tầng lớp nhân dân ở trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài, các lực lượng yêu chuộng hoà bình trên thế giới, các học giả trong và ngoài nước; huy động nguồn lực, sức mạnh tổng hợp trong hoạt động TTĐN của quân đội về bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Kết hợp chặt chẽ giữa các tổ chức, lực lượng trong và ngoài nước, trong và ngoài quân đội; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đội ngũ cán bộ chuyên trách, báo cáo viên, tuyên truyền viên; xây dựng và thực hiện tốt quy chế, cơ chế phối hợp giữa các tổ chức, lực lượng trong TTĐN về bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Thường xuyên sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm để hoạt động TTĐN về bảo vệ củ quyền biển đảo ngày càng nền nếp, chất lượng, hiệu quả./. BVB

Tài liệu tham khảo

1.Đảng Cộng sản Việt Nam (2018), Văn kiện Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII, tháng 10, 2018, tr.77

2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2018), Văn kiện Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII, tháng 10, 2018, tr.79.

Thượng tá Bùi Văn Bền, Phó Trưởng phòng Tuyên huấn/CCT Hải quân

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.