Home Biển đảo quê hương Nâng cao sức mạnh chính trị – tinh thần qua công tác...

Nâng cao sức mạnh chính trị – tinh thần qua công tác đảng, công tác chính trị ở Lữ đoàn tàu chiến đấu 162 Vùng 4 Hải quân

1656
0

Công tác đảng, công tác chính trị có vai trò rất quan trọng, trực tiếp góp phần nâng cao sức mạnh chính trị – tinh thần của Lữ đoàn tàu chiến đấu Hải quân. Nhận thức rõ điều đó, trong suốt quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển, Lữ đoàn 162 luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quan trọng này.

Đội hình tàu chiến đấu mặt nước Lữ đoàn 162 huấn luyện trên biển.

Khi bàn về vai trò của nhân tố chính trị – tinh thần, V.I. Lê-nin khẳng định: “Trong mọi cuộc chiến tranh, rốt cuộc thắng lợi đều tùy thuộc vào tinh thần của quần chúng đang đổ máu trên chiến trường. Lòng tin vào cuộc chiến tranh chính nghĩa, sự giác ngộ rằng cần phải hy sinh đời mình cho hạnh phúc của những người anh em, là yếu tố nâng cao tinh thần của binh sĩ và làm cho họ chịu đựng được những khó khăn chưa từng thấy”[1]. Nắm vững và vận dụng sáng tạo quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định sức mạnh chính trị – tinh thần của quân và dân ta là một trong những yếu tố cơ bản quyết định thắng lợi của chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, không quân đội nào, không khí giới nào có thể đánh ngã được tinh thần hy sinh của toàn thể một dân tộc. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Tuy khí giới ta còn kém, kinh nghiệm ta còn ít nhưng lòng kiên quyết, chí hy sinh của tướng sĩ ta đã lập những chiến công oanh liệt, vẻ vang, có thể nói là kinh trời động đất”[2]. “Quân đội ta mới tổ chức, mới huấn luyện. Nhưng lòng yêu nước, đức dũng cảm, chí hy sinh, thì chẳng kém quân đội nào”[3].

CBCS Lữ đoàn 162 huấn luyện điều lệnh, đội ngũ

Công tác đảng, công tác chính trị trong nâng cao sức mạnh chính trị tinh thần ở Lữ đoàn tàu chiến đấu 162 là tổng thể các hoạt động có mục đích, có kế hoạch của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị, các tổ chức, các lực lượng và hoạt động tự bồi dưỡng, tự rèn luyện của cán bộ, chiến sỹ nâng cao nhận thức, tư tưởng, niềm tin, ý chí, hành vi tạo bước phát triển cao hơn về nhân tố chính trị tinh thần, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Sức mạnh chính trị tinh thần của Lữ đoàn tàu chiến đấu 162 là sự kế thừa truyền thống đoàn kết chống giặc ngoại xâm, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Hải quân. Yếu tố đó không trừu tượng mà được thể hiện cụ thể ở sự giác ngộ sâu sắc mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; lòng yêu nước nồng nàn “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, tinh thần quyết chiến, quyết thắng và được thể hiện ở 8 chữ “Tàu là nhà, biển cả là quê hương”, là “chất keo” kết dính các nhân tố cùng hội tụ để tạo nên sức mạnh tổng hợp.

Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Lữ đoàn 162 đã luôn tiến hành hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị nhằm nâng cao sức mạnh chính trị – tinh thần. Công tác đảng, công tác chính trị luôn được lãnh đạo, chỉ  đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ; thường xuyên được đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp, phù hợp với đối tượng và điều kiện hoạt động, góp phần chăm lo bồi dưỡng, phát triển phẩm chất tốt đẹp của người quân nhân cách mạng, đã và đang hướng vào đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII; Chỉ thị số 87-CT/QUTW, ngày 8-7-2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Hải quân” của Quân chủng, bảo đảm cho phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Hải quân” trở thành bản chất, lối sống của mỗi quân nhân. Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 luôn sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Quá trình đó, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:

CBCS Tàu 016 Lữ đoàn 162 huấn luyện bắn thủy lôi.

Một là, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của Lữ đoàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ.

Đây là kinh nghiệm cốt lõi để tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong nâng cao sức mạnh chính trị – tinh thần của cán bộ, chiến sĩ. Xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ có vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu.

Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân là đơn vị tàu chiến đấu mặt nước hiện đại nhất của Quân chủng Hải quân, được giao quản lý, khai thác số lượng lớn tàu thuyền, vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại. Với nhiệm vụ độc lập tác chiến hay hiệp đồng với các lực lượng trong chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Ngoài ra, các tàu của Lữ đoàn còn thực hiện nhiều nhiệm vụ khác như huấn luyện các chuyến đi biển đường dài, thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, diễn tập hàng hải đa phương… Mới đây nhất là chuyến đi đến Thành phố Vladivostok tham dự Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games 2021). Mỗi cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 162 không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đặc biệt quan tâm bồi dưỡng nhận thức, tình cảm và ý chí của cán bộ, chiến sĩ, trong đó chú trọng nâng cao nhận thức toàn diện về chủ trương, chính sách biển đảo của Đảng, Nhà nước; thái độ, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; tập trung bồi dưỡng tình cảm yêu quê hương, yêu đất nước, tình yêu biển đảo và ý chí quyết tâm vượt qua sóng gió, huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kĩ thuật, để mỗi cán bộ, chiến sĩ “dám đánh, biết đánh, quyết đánh thắng” khi có tình huống tác chiến trên biển.

Trung tá Bùi Xuân Bình, Chính ủy Lữ đoàn 162 chỉ đạo huấn luyện trên biển.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước, nhiệm vụ của quân đội, Quân chủng và bám sát nhiệm vụ của Lữ đoàn, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tiến hành đa dạng các hình thức, biện pháp tuyên truyền giáo dục xây dựng lập trường tư tưởng kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ. Nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng rất toàn diện, bám sát vào Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị”, tập trung vào các vấn đề chủ yếu là: Xây dựng cho mọi cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với Ðảng, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân; luôn nắm vững âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, mọi biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác, giảm sút ý chí chiến đấu, tha hóa về đạo đức, lối sống; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ”, “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch. Đồng thời, tăng cường giáo dục truyền thống đánh giặc giữ nước của cha ông, giáo dục những bài học lịch sử đã làm nên chiến thắng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, tuyên truyền về quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân chủng, Vùng 4 và Lữ đoàn, đặc biệt là những chiến công, truyền thống vẻ vang của đơn vị, quá trình xây dựng Lữ đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Từ đó, khơi dậy niềm tự hào, ý chí chiến đấu kiên cường, bất khuất, lòng tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Hải quân ”, thôi thúc cán bộ, chiến sĩ hành động tự giác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hai là, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chính trị, làm nòng cốt trong nâng cao sức mạnh chính trị – tinh thần của đơn vị.

Đây là kinh nghiệm mang tính “then chốt”, bởi chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong nâng cao sức mạnh chính trị – tinh thần của cán bộ, chiến sĩ ở các tàu phụ thuộc trước hết vào năng lực của người trực tiếp thực hiện. Đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ chính trị nói riêng là lực lượng nòng cốt, nhân tố có vai trò quyết định trong việc xây dựng nhân tố chính trị tinh thần của cán bộ, chiến sỹ. Cán bộ chính trị là nhà giáo dục, tuyên truyền, là nhà tổ chức thông qua những định hướng đúng và chỉ đạo để đơn vị hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ.

Kịp thời khen thưởng những CBCS có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ.

Điều kiện sinh hoạt, học tập, công tác ở các tàu chiến đấu rất khó khăn, tính chất nhiệm vụ nặng nề, diễn biến tình huống mau lẹ, phức tạp, nhạy cảm, điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải có tinh thần “thép”, nhất là cán bộ chính trị, càng phải mẫu mực. Thực tế ở Lữ đoàn chỉ ra rằng: Muốn có đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chính trị vững mạnh, thực hiện có hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong nâng cao sức mạnh chính trị – tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, trước hết, phải xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và thông qua hoạt động thực tiễn đơn vị, thông qua huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, diễn tập để bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng là kiến thức chuyên sâu, khả năng vận dụng tổng hợp các hình thức, phương pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị theo cương vị, chức trách được giao; kỹ năng trực tiếp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong nâng cao sức mạnh chính trị – tinh thần cho bộ đội trong các tình huống… Sau đó, tổ chức rút kinh nghiệm chung.

Ba là, tích cực đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch.

Đây là kinh nghiệm đặc biệt quan trọng trong nâng cao sức mạnh chính trị – tinh thần của cán bộ, chiến sĩ. Nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, các thế lực thù địch ráo riết, tập trung chống phá chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, hạ thấp vai trò công tác đảng, công tác chính trị, đòi “phi chính trị hóa quân đội”…v,v. Vì vậy, quá trình xây dựng sức mạnh chính trị – tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn cũng là quá trình đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch.

Thực tế, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị của Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiên quyết đấu tranh vạch trần thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc, phủ nhận lịch sử, truyền thống hào hùng của Đảng, dân tộc và Quân đội, Quân chủng, Vùng và đơn vị. Cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ, đây là cuộc chiến không khoan nhượng, rất gay go, quyết liệt, bởi đó là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh về tư tưởng, lý luận, cuộc chiến đó diễn ra thường xuyên, quyết liệt ngay trong đời sống tinh thần của từng cán bộ, chiến sĩ. Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã chỉ đạo thành lập nhóm “Báo biển” với sự tham gia đông đảo của các thành viên trong và ngoài đơn vị để đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham gia các trang, blog của các đơn vị trong Quân đội, Quân chủng; kết hợp hài hòa các hình thức đấu tranh: trên báo chí, trên mạng Internet, các blog, công tác truyền thanh nội bộ… Những hoạt động này đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt, xung kích, tích cực, chủ động, các bài viết có tính lý luận, chiến đấu cao, kịp thời phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm, tinh thần “thượng tôn pháp luật” và trách nhiệm xã hội của cán bộ, chiến sĩ khi sử dụng internet, mạng xã hội; nâng cao “sức đề kháng”, khả năng “miễn nhiễm” trước các thông tin xấu, độc.

Đội hình tàu hộ vệ tên lửa 015, 016 Lữ đoàn 162 trong Lễ duyệt binh tàu tại Liên bang Nga.

Bốn là, kết hợp nâng cao sức mạnh chính trị – tinh thần của cán bộ, chiến sĩ với tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Đây là một trong những kinh nghiệm rất quan trọng để nâng cao sức mạnh chính trị – tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị. Quá trình nâng cao sức mạnh chính trị – tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ cần có sự kết hợp chặt chẽ với bảo vệ chính trị nội bộ.

Thực tế ở Lữ đoàn chỉ ra rằng: Cấp ủy, chỉ huy các cấp phải thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là chú trọng bảo vệ tổ chức, an toàn tuyệt đối về chính trị, chống sự xâm nhập, móc nối, cài cắm, lộ lọt thông tin. Đồng thời chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng cấp trên và các đơn vị bạn để kịp thời nắm bắt và xử lý các tình huống.

Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển đảo thời gian tới đặt ra yêu cầu cao đối với hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, nên cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp của Lữ đoàn 162 cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị. Coi đó là nhân tố quyết định xây dựng Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao./.

Trung tá Bùi Xuân Bình

Chính ủy Lữ đoàn 162 – Vùng 4 Hải quân

Tài liệu tham khảo

[1] V.I. Lê-nin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1977, t.41, tr. 147.

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 5, tr. 151.

[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 5, tr. 204.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.