Home Biển đảo quê hương Một số kinh nghiệm xây dựng ngành hậu cần chính quy, mẫu...

Một số kinh nghiệm xây dựng ngành hậu cần chính quy, mẫu mực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở Lữ đoàn chiến đấu 162-Vùng 4 Hải quân giai đoạn (2016-2021)

692
0

Lữ đoàn 162 là binh đoàn chiến thuật hoạt động độc lập hoặc hiệp đồng với các lực lượng để thực hiện các nhiệm vụ trong tác chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Trong những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo, Lữ đoàn đã và đang đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần, góp phần xây dựng đơn vị“cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, quá trình đó, rút ra nhiều kinh nghiệm quý.

Ngành hậu cần tổ chức thi gói bánh chưng – Ban giám khảo theo dõi các đội thực hiện thi gói bánh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành nhiều tình cảm, sự quan tâm, chăm lo lãnh đạo, dạy bảo ân cần đối với ngành hậu cần quân đội. Năm 1951, trong thư gửi lớp huấn luyện đào tạo cán bộ hậu cần đầu tiên, Người chỉ rõ: “Công việc cung cấp cũng quan trọng như việc trực tiếp đánh giặc trước mặt trận: Cung cấp đủ súng đạn, đủ cơm áo cho bộ đội thì bộ đội mới đánh thắng trận” . Đồng thời, Người cũng thẳng thắn phê phán tư tưởng không đúng của cán bộ làm nhiệm vụ cung cấp lúc bấy giờ cho rằng: Cung cấp là một công việc vất vả, tầm thường, suốt ngày chỉ lo “cơm, áo, gạo, tiền”, dễ bị mang tiếng hủ hóa và khó gây được thành tích như cán bộ chỉ huy đơn vị, nên chỉ muốn tham gia trực tiếp chiến đấu mà không muốn làm công tác cung cấp. Vì vậy, Người đặt câu hỏi: “Nếu mọi người đều ra mặt trận, thì bộ đội lấy gì mà ăn, lấy gì mà đánh?”
Trong giai đoạn từ năm 2016 – 2021, Ngành Hậu cần Lữ đoàn 162 đảm bảo cho các tàu thực hiện nhiều nhiệm vụ đa dạng, với hải trình hàng nghìn hải lý, hoạt động trên không gian rộng, thời gian dài, các tình huống diễn biến nhanh; khối lượng vật chất, trang bị hậu cần lớn, đa dạng; triển khai lực lượng, bố trí hậu cần trên biển, thời tiết bất thường… ; yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo ngày càng cao, đại dịch Covid 19 tác động lớn đến việc thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị…v.v.
Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã tổ chức triển khai hiệu quả công tác hậu cần, bảo đảm đầy đủ kịp thời mọi mặt về hậu cần cho các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Đời sống sinh hoạt của bộ đội luôn giữ được ổn định, cải thiện đáng kể. Có nhiều biện pháp tích cực để chăm sóc sức khỏe bộ đội; công tác xây dựng quản lý doanh trại, quản lý sử dụng xăng dầu, vận tải được triển khai tích cực đạt kết quả tốt; công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, ngân sách hậu cần thực hiện đúng quy định; công tác huấn luyện hậu cần và các hoạt động thi đua đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chung của đơn vị. Quá trình xây dựng Ngành Hậu cần chính quy, mẫu mực ở Lữ đoàn, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:

Chia khẩu phần ăn cho bộ đội.

Một là, quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác hậu cần..
Đây là nội dung cốt lõi, bởi chỉ khi quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác hậu cần, thì quá trình tổ chức triển khai công tác hậu cần mới hiệu quả.
Thực tế, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 162 luôn quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo về quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước và Quân đội, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Quân chủng, Vùng 4 Hải quân; quán triệt và thực hiện Nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của cấp trên về công tác hậu cần, đặc biệt là Nghị quyết số 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương “Về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, và chỉ lệnh Hậu cần của Quân chủng và Vùng 4 Hải quân. Với tinh thần “đổi mới, sáng tạo, chất lượng và hiệu quả”, Lữ đoàn đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, nhằm bảo đảm đầy đủ, kịp thời, vững chắc vật chất hậu cần cho các nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị trong Lữ đoàn, trước hết là cấp ủy, người chỉ huy, cán bộ, nhân viên hậu cần các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện, nhận thức đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng của công tác hậu cần và đề cao vai trò, trách nhiệm tổ chức thực hiện.
Hai là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác hậu cần, song có trọng tâm, trọng điểm, lấy yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ chính trị làm mục tiêu hàng đầu là kinh nghiệm đặc biệt quan trọng trong công tác hậu cần, bảo đảm cho công tác hậu cần luôn thông suốt, toàn diện, đồng thời có tập trung theo giai đoạn.
Trong những năm qua, Lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện mọi mặt đối với ngành hậu cần, tích cực đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác hậu cần của các cơ quan, đơn vị, kịp thời rút kinh nghiệm, giải quyết những vấn đề nảy sinh; tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Chính vì vậy, hai nội dung trọng yếu nhất trong công tác hậu cần của Lữ đoàn là bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm hậu cần thường xuyên luôn được thực hiện hiệu quả. Đồng thời, công tác hậu cần trong các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của Lữ đoàn cũng hoàn thành tốt, đặc biệt là công tác hậu cần trong nhiệm vụ Army games 2021.

Hóa nghiệm xăng dầu trước khi tiếp nhận về tàu.
Công tác bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ chiến đấu luôn xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện hậu cần phù hợp với nhiệm vụ. Trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tập trung hướng vào thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, diễn tập của Lữ đoàn, nhất là bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ tác chiến của đơn vị; bảo đảm hậu cần cho các tàu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn… ; Duy trì và bảo đảm đầy đủ, lực lượng dự trữ vật chất hậu cần sẵn sàng chiến đấu ở kho và tàu theo quy định. Thường xuyên kiểm tra chặt chẽ số, chất lượng dự trữ ở các đơn vị, tổ chức luân phiên, đối hạn bảo đảm chất lượng tốt.
Công tác bảo đảm hậu cần thường xuyên, tập trung thực hiện các chỉ tiêu của Chỉ lệnh công tác hậu cần năm của Quân chủng, Vùng, tổ chức bảo đảm đầy đủ, kịp thời mọi mặt về hậu cần cho các hoạt động thường xuyên của đơn vị. Tập trung nâng cao đời sống vật chất tinh thần bộ đội.
Army Games 2021 là nhiệm vụ được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn cùng tập thể cán bộ chỉ huy từ cơ quan đến đơn vị xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong năm 2021. Ngay từ đầu năm tất cả các cơ quan, đơn vị đã vào cuộc một cách toàn diện, đồng bộ, đặc biệt 2 kíp huấn luyện Army Games hạ quyết tâm huấn luyện thi đấu đạt kết quả cao nhất; các chế độ hậu cần tài chính bảo đảm đúng quy định và chế độ vận động viên thi đấu với mức tổng tiền ăn là 520.000đ người/ngày.
Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã dành sự quan tâm lớn, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát, toàn diện công tác hậu cần bảo đảm tham gia Army Games 2021 trong điều kiện dịch Covid – 19 bùng phát gây khó khăn, ảnh hưởng rất lớn đến thực hiện các nhiệm vụ. Ngành Hậu cần Lữ đoàn đã xây dựng chi tiết, chặt chẽ các kế hoạch hậu cần cho nhiệm vụ Army Games 2021 trong các giai đoạn; phân cấp chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện; Cơ quan cấp trên luôn quan tâm đôn đốc, kiểm tra hướng dẫn và giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hậu cần lữ đoàn thực hiện nhiệm vụ. Kết quả cụ thể: Đã tổ chức bảo đảm ăn uống theo tiêu chuẩn cho 02 kíp tàu huấn luyện từ 15/3/2021 đến ngày 12/7/2021. Đã bảo đảm cho lực lượng 2 tàu 015, 016 tổng cộng 215 xuất quân trang nghiệp vụ tàu; 206 bộ lễ phục đông; tiểu lễ phục hè 206 bộ…; Đã khám sức khỏe cho 100% quân số tham gia Army Games; tiêm vắc xin phòng Covid -19 đầy đủ 02 mũi cho 225 đồng chí, tổ chức cách ly y tế phòng Covid -19 cho 2 tàu theo quy định và bảo đảm quân y trong quá trình thi đấu…v.v.
Ba là, tích cực, chủ động trong tổ chức thực hiện công tác hậu cần thường xuyên.
Đây là kinh nghiệm quan trọng. Lữ đoàn 162 là đơn vị tàu chiến đấu, tính chất nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, hoạt động trong môi trường khắc nghiệt, thì tính tích cực, chủ động trong công tác bảo đảm hậu cần thường xuyên càng quan trọng. Trong những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn, các cơ quan đơn vị, đã luôn tích cực, chủ động trong công tác này, vì vậy các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong công tác bảo đảm hậu cần thường xuyên luôn được hoàn thành tốt.

Kiểm tra kỹ thuật cấp cứu thương binh.
Công tác quân nhu đã tích cực tổ chức thực hiện nhiệm vụ đột phá ngành, đặc biệt là nội dung “Công tác nuôi dưỡng bộ đội”. Nâng cao chất lượng tiếp nhận thực phẩm tập trung, kết hợp với tiếp nhận chỉ tiêu hiện vật trên cấp; tổ chức củng cố nhà ăn, nhà bếp, bổ sung trang bị cho bếp ăn. Từng bước đẩy mạnh đầu tư trang bị, chuẩn bị lực lượng và triển khai đồng bộ nội dung bếp điểm về thực hiện “Đổi mới văn hóa ăn uống” bếp tập trung. Đẩy mạnh phong trào thi đua tăng gia sản xuất, phát huy nội lực duy trì hoạt động chăn nuôi, triển khai hoạt động có hiệu quả khu tăng gia chế biến tập trung, lãi thu từ tăng gia sản xuất đạt 1.164.000.000 đ, bình quân đạt 1.455.000 đ/ người. Triển khai thi công chuồng chăn nuôi heo thịt và khu nhà chế biến. Cấp phát đầy đủ tiêu chuẩn quân trang thường xuyên cho bộ đội.
Công tác quân y luôn thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Quân y 5 tốt”, tập trung nâng cao chất lượng quản lý chăm sóc sức khỏe bộ đội, nhất là bảo đảm tốt quân y cho nhiệm vụ CV của Lữ đoàn; Triển khai tốt quy định của trên về công tác phòng chống dịch Covid -19. Thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, chỉ thị của trên về quản lý sức khỏe theo phân cấp đặc biệt thực hiện nghiêm hướng dẫn 3382 của Cục Hậu cần Hải quân đối với lực lượng tàu đơn vị.
Công tác doanh trại luôn bảo đảm đầy đủ nước sinh hoạt cho toàn Lữ đoàn; Củng cố sữa chữa, đầu tư mua sắm mới hệ thống bơm nước, hệ thống quạt điện phục vụ đời sống bộ đội. Đầu tư tu bổ củng cố nhà ăn nhà ở, di chuyển và trồng mới cây xanh, bảo đảm xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp; Lắp đặt hệ thống tưới nước tự động cho thảm cỏ, cây xanh tại cơ quan. Trong giai đoạn 2016 – 2021, tổ chức trồng 42.400 cây xanh các loại. San lấp mặt bằng toàn bộ 13.000 m2 làm đường nội bộ, làm mới hệ thống điện nước, ước đạt 350 triệu đồng. Bảo đảm tốt nhu cầu Điện, Nước sinh hoạt và huấn luyện công tác cho các hoạt động của Lữ đoàn, hoàn thành bước đầu xây dựng hệ thống đường nội bộ, điện, nước. Lữ đoàn được đại diện cho Quân chủng dự thi “Bếp nuôi quân giỏi” đạt kết quả giải 3 cấp Bộ. Tham gia hội thi “Xây dựng, quản lý cảnh quan môi trường đơn vị Chính quy, Xanh, Sạch, Đẹp” đạt giải nhất quân chủng.
Công tác xăng dầu luôn phát huy hiệu quả phương thức bảo đảm theo phân cấp và phong trào “Quản lý sử dụng xăng dầu hiệu quả, an toàn”, quản lý chặt chẽ sử dụng đúng mục đích không để xảy ra mất an toàn; chấp hành nghiêm túc quy định về tiết kiệm xăng dầu. Khai thác có hiệu quả phương tiện vận tải hiện có của Lữ đoàn và khả năng chi viện của cấp trên. Tổ chức vận chuyển hợp lý an toàn, tiết kiệm, bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ.

Phun khử khuẩn phòng chống Covid19 trong khuôn viên đơn vị.
Bốn là, xây dựng Phòng Hậu cần mạnh về tham mưu, đề xuất; hướng dẫn tổ chức thực hiện và đoàn kết thống nhất
Thực chất đây chính là kinh nghiệm xây dựng cơ quan hậu cần 03 mạnh: tham mưu, đề xuất; hướng dẫn tổ chức thực hiện và đoàn kết thống nhất, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm hậu cần phục vụ nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” và sẵn sàng chiến đấu.
Thực tế tại Lữ đoàn chỉ ra: Thực hiện tốt nội dung này là yếu tố cốt lõi để nâng cao chất lượng hoạt động bảo đảm hậu cần trong các nhiệm vụ. Khi cơ quan hậu cần mạnh trong tham mưu, đề xuất; trong hướng dẫn tổ chức thực hiện; và là một khối đoàn kết thống nhất thì hoạt động có hiệu quả cao. Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn thường xuyên quan tâm, đề nghị cấp trên kiện toàn đội ngũ cán bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng phương pháp tác phong công tác khoa học, nền nếp chính quy trong quản lý, điều hành công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc hàng ngày của cán bộ, nhân viên của Phòng Hậu cần. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn và khuyến khích, tạo điều kiện cho các cá nhân tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Hằng năm, 100% cán bộ, nhân viên tham gia tập huấn, thi thợ nấu ăn đạt khá trở lên, tham gia Hội thao Hậu cần – Kỹ thuật của Vùng đều đạt loại Giỏi. Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật ngành Hậu cần được cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng rộng rãi, nhiều sáng kiến, giải pháp được ứng dụng góp phần tăng năng suất, hiệu quả lao động, tiết kiệm thời gian, vật chất và kinh phí cho đơn vị. Ngành Hậu cần luôn làm tốt công tác quản lý cơ sở vật chất, ngân sách thuộc phạm vi ngành, đơn vị quản lý, thực hiện đúng các nguyên tắc công khai dân chủ trong quản lý và sử dụng vật chất kinh phí hậu cần hiệu quả; thực hiện tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; gắn phong trào “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”./.

Trung tá Bùi Xuân Bình, Chính ủy Lữ đoàn 162

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, H. 2011, t. 7, tr. 179.
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, H. 2011, t. 17, tr. 180.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.